Результат торгів станом на 22.02.18: Будліс EXW: 1144.31 (-12.28%) | Техсировина для ВТП сосна EXW: 847.48 (+7.28%) | Техсировина для ВТП тополя EXW: 733.65 (+6.58%) | Пиловник вільха EXW: 953.80 (+37.22%) | Пиловник мл EXW: 769.28 (-1.19%) | Пиловник клен EXW: 1454.00 (+1.14%) | Пиловник осика EXW: 791.20 (+6.06%) | Пиловник ясен EXW: 2827.42 (-21.58%) | Пиловник сосна EXW: 1379.30 (+1.92%) | Підтоварник сосна EXW: 1030.57 (+14.25%) | Пиловник дуб (підпар) EXW: 5192.31 (-14.36%) | Пиловник тополя EXW: 436.80 (-16.77%) | Пиловник тл EXW: 1102.80 (+19.35%) | Пиловник дуб EXW: 7874.49 (+25.11%) | Сировина для кріпильних робіт EXW: 866.73 (+23.92%) | Техсировина для ВТП мл EXW: 479.70 (-14.58%) | Техсировина для ВТП ясен EXW: 2080.71 (+48.78%) | Техсировина для ВТП вільха EXW: 461.14 (+37.24%) | Техсировина для ВМП клен EXW: 600.00 (+66.67%) | Техсировина для ВТП клен EXW: 106.91 (-90.74%) | Техсировина для ВМП граб EXW: 600.00 (+66.67%) |

Біологічні види палива (біопаливо) - тверде, рідке та газове паливо, виготовлене з біологічно   відновлювальної   сировини (біомаси), яке може використовуватися як паливо або компонент інших видів палива.

Біржова торгівля - діяльність біржі та учасників біржових торгів, спрямована на здійснення та виконання біржових угод.

Біржова угода - угода, укладена на біржових торгах учасниками біржових торгів від свого імені або за дорученням третіх осіб, наслідком якої є укладення біржового контракту.

Біржовий арбітраж - спеціальний підрозділ біржі, який створюється для вирішення спорів з біржових угод та інших питань біржової торгівлі на біржі.

Біржовий збір - плата за організацію та проведення біржових торгів, що сплачується їх переможцями.

Біржовий контракт - договір, укладений між учасниками біржових торгів, відносно виконання угоди на поставку біржового товару проти його оплати.

Біржовий товар – будь-який товар, допущений до біржових торгів.

Брокери – це уповноважені особи брокерських контор, акредитовані на біржі, обов'язки яких полягають у виконанні доручень членів біржі, яких вони представляють щодо здійснення біржових операцій шляхом укладення контрактів і поданні здійснюваних ними операцій для реєстрації на біржі.

Брокерська контора – непостійний член біржі, учасник біржових торгів, що орендує біржове місце у постійного члена біржі, який здійснює біржові операції від свого імені і за власний рахунок, або надає посередницькі послуги для здійснення біржових операцій третім особам (клієнтам).

Відкритий ключ - параметр криптографічного алгоритму перевірки електронного цифрового підпису, доступний суб'єктам відносин у сфері використання електронного цифрового підпису.

Внутрішній документ біржі - документ, що приймається біржовим комітетом та іншими керівними органами біржі відповідно до її компетенції.

Гарантійне забезпечення - грошові кошти, які сплачує учасник біржових торгів, для участі у торгах, розмір якого встановлюється чинним законодавством або біржею

Голосові біржові торги - це торги, що публічно і гласно проводяться в торгівельних залах біржі за участі учасників біржових торгів по товарах, допущених до реалізації на біржі.

Дисциплінарна відповідальність - відповідальність учасників торгів, передбачена Дисциплінарним кодексом за вчинення дисциплінарного порушення.

Дисциплінарна комісія - Дисциплінарна комісія біржі, яка створена та здійснює діяльність на підставі і у відповідності до Положення про неї.

Дисциплінарне порушення - діяння, за яке відповідно до Дисциплінарного кодексу встановлена дисциплінарна відповідальність.

Заявка на купівлю - комерційна пропозиція учасника біржових торгів на купівлю товару, оформлена за встановленою біржею формою.

Заявка на продаж - комерційна пропозиція учасника біржових торгів на продаж товару, оформлена за встановленою біржею формою.

Електронні біржові торги - процедура здійснення біржових торгів у програмному продукті електронна торгова система через мережу Інтернет.

Електронний підпис – дані в електронній формі, які додаються до інших електронних даних або логічно з ними пов'язані та призначені для ідентифікації підписувача цих даних.

Електронний цифровий підпис - вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача.

Електроенергетика - галузь економіки України, що забезпечує споживачів енергією.

Електронна торгова система  - сукупність баз даних, технічних, програмних, телекомунікаційних та інших засобів, що забезпечують можливість введення, зберігання і обробки інформації, необхідної для проведення біржових торгів, підтвердження фактів здійснення біржових операцій та контролю за їх виконанням, складова програмно-технічного комплексу, що забезпечує проведення електронних біржових торгів в секціях товарного ринку.

Енергія - електрична чи теплова енергія, що виробляється на об'єктах електроенергетики і є товарною продукцією, призначеною для купівлі-продажу.

Картка угоди (тікет) - документ, що підписується учасниками голосових біржових торгів, які уклали угоду, у якій зазначені дані торгів, позиція бюлетеня, кількість, ціна (продавця (пропозиції), покупця (попиту), ціна біржової угоди), реєстраційні номери члена біржі (продавця) і члена біржі (покупця).

Конфіденційна інформація - будь-яка інформація, що має дійсну або потенційну цінність в силу її невідомості третім особам, не призначена для широкого розповсюдження та/або використання необмеженим колом осіб у межах чинного законодавства.

Котирувальна комісія біржі - створюється для забезпечення котирування (встановлення рівня) цін на товари, які реалізуються на біржі та підлягають котируванню.

Крок торгів - величина, на яку змінюється вартість одиниці біржового товару чи лоту під час проведення торгів.

Лот – мінімальна торгова одиниця, яка включає будь-яку групу біржового товару, виставленого на продаж.

Маклер – особа, уповноважена Біржею здійснювати ведення біржових торгів і контролювати дотримання Правил біржової торгівлі в ході біржових торгів.

Непостійний член біржі – це член біржі, який одержав членство шляхом оренди біржового місця у постійного члена біржі.

Опціо́н, опціо́нний контра́кт — стандартний документ, який засвідчує право придбати або продати цінні папери (товари, кошти) на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією ціни на час укладення такого опціону або на час такого придбання за рішенням сторін контракту. Продавець опціону (емітент) несе безумовне та безвідкличне зобов'язання щодо придбання/продажу цінних паперів (товарів, коштів) на умовах укладеного опціонного контракту. Будь-який покупець опціону має право відмовитися у будь-який момент від придбання/продажу таких цінних паперів (товарів, коштів). Претензії стосовно неналежного виконання або невиконання зобов'язань опціонного контракту можуть пред'являтися винятково емітенту опціону. Опціон може бути проданий без обмежень іншим особам протягом строку його дії. Подробиці

Особистий ключ - параметр криптографічного алгоритму формування електронного цифрового підпису, доступний тільки підписувачу.

Постійні члени біржі – засновники біржі та юридичні або фізичні особи, прийняті до її складу згідно із статутом біржі, які сплатили вступний внесок та мають певну сукупність квот (біржових місць).

Провадження (процес) - дисциплінарне провадження (дисциплінарний процес).

Ревізійна комісія - орган біржі, який контролює її фінансово-господарську діяльність.

Робочі групи біржі - консультативно-дорадчі постійно діючі органи біржі.

Розрахункова палата – орган, що виконує роль єдиного розрахунково-фінансового центру при здійснені біржових угод.

Своп (від англ. swap – обмін, заміна) є угодою про обмін активів, процентних виплат, процентних ставок або інших характеристик, вказаних в угоді, з метою оптимізації структури капіталу компанії і отримання додаткового доходу. Угода між двома учасниками ринку про обмін у майбутньому платежами відповідно до умов угоди. Фактично своп полягає в зміні грошового потоку з одними характеристиками на грошовий потік з іншими характеристиками. Подробиці

Секція - спеціалізований напрям діяльності біржі, в рамках якого здійснюється біржова торгівля певною групою біржових товарів.

Сертифікат відкритого ключа - документ, виданий центром сертифікації ключів, який засвідчує чинність і належність відкритого ключа підписувачу. Сертифікати ключів можуть розповсюджуватися в електронній формі або у формі документа на папері та використовуватися для ідентифікації особи підписувача.

Система електронного документообігу - організаційно-технічна система, що встановлює загальні принципи здійснення електронного документообігу між біржею, учасниками біржових торгів та іншими суб'єктами біржової інфраструктури.

Тверде біопаливо - тверда біомаса, що використовується як котельно-пічне паливо, у тому числі дрова, торф, тирса, тріска, солома, інші сільськогосподарські відходи, гранули та брикети, вироблені   з біомаси, деревне вугілля та вуглиста речовина.

Технічний доступ до програмно-технічного комплексу - технічний доступ користувача до підсистем програмно-технічного комплексу.

Товарна біржа - організація, що об'єднує юридичних   і фізичних осіб, які здійснюють виробничу і комерційну діяльність, і має за мету надання послуг в укладенні біржових угод, виявлення товарних цін,   попиту і   пропозицій на   товари,      вивчення, упорядкування і полегшення товарообігу і пов'язаних   з     ним торговельних операцій.

Торги – торги, аукціони, інші біржові операції.

Торгова сесія - період торгового дня, протягом якого учасники біржових торгів здійснюють біржові угоди.

Торговий день - день, у який на біржі проводяться біржові торги біржовим товаром.

Учасник торгів - член біржі, що набув відповідного статусу згідно статуту біржі та інших внутрішніх документів біржі.

Форс-мажорні обставини - події або обставини, які дійсно знаходяться поза контролем сторони, настали після укладення біржового контракту, виставлення заявки на торги та носять непередбачений і невідворотний характер. До форс-мажорних обставин належать, зокрема, природні катаклізми, страйки, пожежі, повені, вибухи, війни, заколоти, загибель товару, затримки перевізників, викликані аваріями чи несприятливими погодними умовами, ембарго, катастрофи, обмеження, що накладаються державними органами (включаючи офіційні вимоги, квоти і ціновий контроль), якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання стороною своїх обов'язків.

Ф'ючерс (Ф'ю́черсний контра́кт) — стандартний документ, який засвідчує зобов'язання придбати (продати) цінні папери, (можливо ще не виготовлені) товари або кошти у визначений час та на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією цін на момент виконання зобов'язань сторонами контракту. При цьому будь-яка сторона Ф. к. має право відмовитися від його виконання винятково за наявності згоди іншої сторони контракту або у випадках, визначених цивільним законодавством. Покупець Ф. к. має право продати такий контракт протягом строку його дії іншим особам без погодження умов такого продажу з продавцем контракту.

Ф'ючерсний контракт на біржі стандартизований за всіми параметрами, крім одного — ціни товару, що поставляється, яка визначається в процесі біржових торгів. Стандартизація ф'ючерсного контракту включає уніфікацію наступних основних показників: споживча вартість товару, його кількість і ринкові умови обігу, вид товару, розміри партії товару, умови і терміни постачання, форма оплати, санкції за порушення умов контракту, порядок арбітражу та ін.

У зв'язку з цим ф'ючерсні контракти високоліквідні, для них існує широкий вторинний ринок, оскільки за своїми умовами вони однакові для всіх інвесторів. При здійсненні угоди на біржі продавець контракту бере на себе зобов'язання продати, а покупець — купити визначену кількість біржового товару у визначений термін у майбутньому за ціною, обумовленою в момент угоди. При цьому говориться, що вони відкривають позиції. Важливою особливістю ф'ючерсної торгівлі, що випливає з її стандартизації, є знеособленість контракту. Сторонами у ф'ючерсному контракті виступають не продавець і покупець, а продавець і Розрахункова палата чи покупець і Розрахункова палата біржі. Це дозволяє продавцю і покупцю діяти незалежно один від одного, тобто ліквідувати свої зобов'язання за раніше оформленим контрактом шляхом закриття позиції.

Закриття позиції здійснюється шляхом здійснення офсетної угоди чи постачанням активу. Подробиці

Центральний контрагент (ЦК) – суб’єкт, який приймає на себе взаємні права та обов’язки сторін угоди, шляхом новації- novation (незворотний юридичний перевід на себе зобов’язань кожної із сторін угоди після її укладання) або на підставі принципу «відкритої оферти» - open offer, набуваючи зобов’язань сторін угоди безпосередньо під час її укладання на ринку. Таким чином ЦК стає покупцем для кожного продавця і продавцем для кожного покупця. У зв’язку з чим, первинні сторони угоди стають анонімними одна для одної, і кожна із сторін виконує зобов’язання виключно по відношенню до ЦК. Ризик неплатоспроможності однієї із сторін замінюється на ризик неплатоспроможності ЦК.

Таким чином, можна сказати, що ЦК спеціалізується на управлінні ризиками.  Центральні контрагенти відіграють важливу роль, мінімізуючи кредитний ризик та ризик ліквідності, а також транзакційні витрати, пов’язані з розрахунками, та максимізують рівень оперативності останніх. Саме тому такий суб’єкт має в своєму розпорядженні достатню кількість механізмів обмеження цих ризиків і вважається надійним контрагентом. І головним в управлінні ризиками є не гарантійні фонди (без них можна й обійтись), а ефективна оперативна та надійна система управління ризиками, технології, які її забезпечують, та постійна(в реальному режимі часу) взаємодія з біржею та кліринговими членами клірингової організації.

Ціна продавця (пропозиції) - ціна, з якої починаються біржові торги з даного біржового товару (групи товарів) в даній торговій сесії.

Ціна покупця (попиту) - ціна, яку у ході біржових торгів з даного біржового товару (групи товарів) в даній торговій сесії пропонує покупець (учасник біржових торгів).

Ціна біржових угод - ціна, за якою здійснена біржова угода з даного біржового товару (групи товарів) в даній торговій сесії.

Члени біржі – постійні члени біржі та непостійні члени біржі.